# فکر

فکر/احساس

بیشتراشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی بایدفکرکنیم,احساس میکنیم     ووقتی بایداحساس کنیم, فکرمی کنیم
/ 34 نظر / 33 بازدید